C C C C A+ A A- X

Конкурси

О Б Я В Л Е Н И Е

 

            РАЙОНЕН СЪД – СРЕДЕЦ, на основание Заповед № 15/25.01.2021 година на И.ф.Административен ръководител – председател на Районен съд – Средец ОБЯВЯВА конкурс за 1 /една/ свободна щатна бройка за длъжността “системен администратор” в Районен съд – Средец, при условията на чл.67, ал. 1, т. 1 от КТ.

I. Описание на длъжността:

Подпомага административния ръководител на съда, съдиите и служителите при въвеждането и поддържането на информационните и компютърните системи в съда; отговаря за програмното и технологичното осигуряване на компютърната техника; инсталира локални, мрежови принтери и други периферни устройства; конфигурира, настройва и поддържа офис приложения, софтуер за локализация на работната среда, антивирусни пакети и други; прави предложения за закупуване на нови и модернизиране на съществуващи програмни продукти, като извършва инсталирането и поддържането им; провежда обучение на съдиите и съдебните служители за работа с програмни продукти; организира публикуването на постановените съдебни актове на страницата на съда в интернет; подпомага административния ръководител и съдебните служители в събирането и обобщаването на статистическа информация; изпълнява и други дейности възложени му от председателя на съда.

II. Изисквания за заемане на длъжността:

 1. Минимални и специфични изисквания изисквания за заемане на длъжността, предвидени в нормативните актове и Класификатора по чл. 341, ал. 1 от ЗСВ, на които кандидатите следва да отговарят, а именно: да е български гражданин, гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Щвейцария; да е навършило пълнолетие; не е поставено под запрещение; не е осъждано на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер; не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност; има завършено висше образование с образователно-квалификационна степен “бакалавър”; има професионален опит – не по-малък от 3 години; да отговаря на условията на чл. 340а, ал. 2 от ЗСВ, във връзка с чл. 107а, ал. 1 от КТ, във връзка с чл. 137, ал. 1 от Правилника за администрацията в съдилищата.
 2. Специфични изисквания за заемане на длъжността: завършено висше образование – минимална образователна степен „бакалавър“ или по-висока, в следните професионални направления: информатика и компютърни науки; електроника и автоматика; комуникационна и компютърна техника и други направления с компютърна насоченост; отлични познания по компютърна техника и автоматизирани системи; експертни познания в системната и мрежовата администрация; опит при работа с Windows базирани операционни системи; офис приложения MS Office; компютърни мрежи TCP/IP базирани; периферни устройства (инсталиране и настройка на принтери, скенери и други); отлични организационни умения; комуникативност и способност за работа в екип; оперативност, инициативност и готовност за поемане на извънредна работа; познания по нормативната уредба, регламентираща работата на администрацията в съдилищата – Правилник за администрацията в съдилищата и Етичен кодекс на съдебните служители.

III. Необходими документи за участие в конкурса:

 1. Заявление за кандидатстване за работа /по образец/;
 2. Автобиография, подписана от кандидата /по образец/;
 3. Свидетелство за съдимост;
 4. Медицинско свидетелство за постъпване на работа;
 5. Медицинско удостоверение за липса на психическо заболяване;
 6. Декларация от кандидата по чл. 340а, ал. 1 от ЗСВ, във връзка с чл. 136 и чл. 141, ал. 2, т. 1 от Правилника за администрацията в съдилищата /по образец/.
 7. Декларация съгласие за обработка на лични данни /по образец/.
 8. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;                                                                                                                                                                                                               При подаване на документите кандидатите следва да представят оригинал на документите за завършено образование и придобита квалификация за извършване на проверка за достоверността на представените копия.
 9. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж/професионален опит;
 10. Други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността, които кандидатът притежава.

IV. Начин на провеждане на конкурса и оценяване на кандидатите:

Конкурсът ще се проведе от комисия, определена със заповед на И.ф.Административен ръководител – председател на Районен съд – Средец. Комисията заседава в пълен състав и взема решения с обикновено мнозинство. За заседанията си комисията води протокол, който се подписва от всички членове.

Конкурсната процедура включва два етапа:

Първи етап. Допускане на кандидатите до участие в конкурса.

На този етап се преценява пълнотата и редовността на представените документи – съответствието на кандидатите с минималните и специфичните изисквания за обявената длъжност, спазване на срока, реда и начина за подаване на документи за участие в конкурса. Комисията съставя протокол със списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати (с основанията за недопускането им), който ще се обяви на интернет страницата на съда и на информационното табло в съда не по-късно от 7 дни след изпичане на срока за подаване на заявления за участие в конкурса.

В списъка на допуснатите кандидати ще се посочат датата, началния час и мястото на провеждане на втория етап от конкурса – събеседване, която дата не може да бъде по-рано от 14 дни от изнасянето на списъка.

Втори етап. Събеседване с кандидатите, преминали първия етап.

До втория етап на конкурса се допускат единствено кандидатите, които напълно отговарят на посочените в обявлението изисквания.

Целта на този етап е да се оценят познанията на кандидатите за специфичните изисквания за длъжността “системен администратор” чрез задаване на въпроси с практическа насоченост (операционни системи, компютърни мрежи, поддръжка на хардуер, решаване на примерни проблеми).

При провеждане на събеседването кандидатите ще бъдат оценявани по шестобалната система (2-6), като на кандидатите ще бъдат поставяни едни и същи въпроси с оглед установяване професионалните и нравствените им качества, уменията за устно общуване на кандидатите, мотивацията им за работа, специфичните изисквания за длъжността.

V. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците и други съобщения във връзка с конкурса:

Обявлението и всички съобщения за конкурса ще се обявяват на информационното табло в сградата на Районен съд – Средец, етаж 2 и на интернет страницата на съда - https://sredets-rs.justice.bg/.

VI. Минимален размер на основната заплата:

За длъжността “системен администратор”, съгласно Класификатор на длъжностите в администрацията на съдилищата: 1302 лева (1277 лв. минимално основно трудово възнаграждение + 25 лв. минимален ранг).

VII. Място и срок за подаване на документите:

Документите за участие в конкурса се подават лично или чрез пълномощник (нотариално заверено пълномощно) в Районен съд – Средец, пл. ”България” № 5, етаж 2, стая 203. Срокът за приемане на документи е един месец от датата на публикуване на обявлението: от 26.01.2021 г. до 26.02.2021 г. включително.

Образците на документи (заявление, автобиография и декларации) са достъпни на интернет страницата на Районен съд – Средец - https://sredets-rs.justice.bg/ , както и при административния секретар на Районен съд – Средец, етаж 2, стая 203.

VIII. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците и други съобщения във връзка с конкурса:

Обявлението и всички съобщения за конкурса ще се обявяват на интернет страницата на съда https://sredets-rs.justice.bg/: Пресцентър - Обяви и конкурси - Конкурси, както и на информационното табло в сградата на Районен съд – Средец, пл.”България” № 5, етаж 2.

Допълнителна информация относно конкурсната процедура: на телефон 05551/7373 – административен секретар на Районен съд – Средец.

 

Обявлението е публикувано в интернет платформата „Ало.бг“ под № 7166688 на 26.01.2021 година.

 

Заявление за кандидатстване на работа

Образец на CV

Длъжностна характеристика за длъжността "Системен администратор"

Декларация по чл. 340а, ал. 1 от ЗСВ, във връзка с чл. 136 и чл. 141, ал. 2 от Правилника за администрацията в съдилищата

Декларация за съгласие за обработване на лични данни

 

 

           

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация