C C C C A+ A A- X

Указател за контакт

Ръководство

Работно време

 • етаж 3, стая 201
 • e-mail: sredets-rs@justice.bg; sredecsad@abv.bg

Съдии

Работно време

 • етаж 3, стая 202
 • e-mail: sredets-rs@justice.bg; sredecsad@abv.bg

Сирануш Сахак Артинян

Районен съдия

гр. Средец, п.к. 8300, пл. България 5, етаж 3, стая 202

sredets-rs@justice.bg; sredecsad@abv.bg

Венета Димитрова Стефанова

Административен ръководител - Председател

гр. Средец, пл. България 5, етаж 3, стая 201

sredets-rs@justice.bg; sredecsad@abv.bg

Съдия по Вписванията

Евтим Георгиев Евтимов

Съдия по вписванията

гр. Средец, п.к. 8300, пл. България 5, етаж 3, стая 206

0550 45 055

sredets-rs@justice.bg; sredecsad@abv.bg

Държавен съдебен изпълнител

Юлияна Александрова Кръстева

Държавен съдебен изпълнител

гр. Средец, п.к. 8300, пл. България 5, етаж 3, стая 204

05551 73 74

dsisredec@abv.bg

Административен секретар

Работно време

 • етаж 3, стая 203
 • Работно време: 8.30 - 17.00 ч. без прекъсване
 • Административен секретар тел. 05551 73-73
 • Деловодство тел. 05551 73-78
 • e-mail: sredets-rs@justice.bg; sredecsad@abv.bg

Организира, ръководи и контролира работата на съдебните служители.
Води списък на личния състав на съда, създава и съхранява служебните досиета на работещите там.
Води книга за съдебните заседатели и по нареждане на председателя на съда ги свиква на сесия.
Снабдява с материали, раздава и контролира разходването им в съда.
Приема и съхранява жалби на граждани, свързани с дейността на съда. Води,съхранява и поддържа кореспонденция с горестоящи органи и други държавни институции извън съдебната дейност.
Административния секретар води и регистратурата при РАЙОНЕН СЪД СРЕДЕЦ.

Обща Администрация

Работно време

 • Работно време: от 8.30 ч. до 17.00 часа без прекъсване

Общата администрация подпомага дейността на административния ръководител на съда. 


Общата администрация включва длъжностите:

"Главен счетоводител" и "Административен секретар"

Общи функции:
- „Финансова дейност и снабдяване“ - подпомага административния ръководител на съда за правилното и законосъобразно използване на финансовите ресурси и опазване на паричните средства и стоково-материалните ценности; осъществява финансово-счетоводното обслужване на съда в съответствие със Закона за счетоводството и другите нормативни актове; завежда, приключва и отчита бюджетните и набирателните сметки на съда; извършва плащанията във връзка с разходите на съда и възнагражденията на съдиите, служителите и съдебните заседатели; събира и отчита държавните такси; таксите на страните по изпълнителни дела, събирани от държавните съдебни изпълнители, се отнасят по отделна сметка.
- „Стопанисване и управление на съдебното имущество, възложено на съда“;
- „Човешки ресурси“;
- „Пресслужба и информация“.

 

ЕКСПЕРТНИ ДЛЪЖНОСТИ:
„Системен администратор“


Общи функции:
- подпомага административния ръководител на съда и съдебния администратор за въвеждането и поддържането на информационните и периферните системи в съда;
- отговаря за програмното и технологичното осигуряване на компютърната техника;
- осигурява интегрирането на информационните системи на съда в информационните системи на други ведомства;
- прави предложения за закупуване на нови и модернизиране на съществуващи програмни продукти, като извършва инсталирането и поддържането им;
- организира публикуването на влезлите в сила актове на страницата на съда в интернет;
- подпомага административния ръководител на съда и съдебния администратор в събирането и обобщаването на статистическата информация.

 

Административен секретар

Административен секретар

гр. Средец, п.к. 8300, пл. България 5, етаж 3, стая 203

05551 73 73; 0550 45 050

sredets-rs@justice.bg; sredecsad@abv.bg

Главен счетоводител

Главен счетоводител

гр. Средец, п.к. 8300, пл. България 5, етаж 2

0550 45 054

sredets-rs@justice.bg; sredecsad@abv.bg

Системен администратор

Системен администратор

гр. Средец п.к. 8300, пл. България 5, етаж 3

05551 73-73

sredets-rs@justice.bg; sredecsad@abv.bg

Регистратура

Работно време

 • етаж 3, стая 203
 • Работно време: от 8.30 ч. до 17.00 часа без прекъсване
 • тел. 05551 73-73
 • sredets-rs@justice.bg; sredecsad@abv.bg

Служба „Регистратура“ е мястото, където се приемат и регистрират всички постъпили в съда книжа - искови молби, жалби други документи. Регистратурата води входящ дневник, в който се вписват датата и часът на постъпване на даден документ.
В регистратурата на районния съд се приемат и регистрират книжа и наддавателни предложения по ГПК по обявени продажби от ЧСИ и ДСИ.


Общи функции на служба „Регистратура“:
   - Приема и регистрира входящата кореспонденция;
   - Експедира изходящата кореспонденция;
   - Осигурява информация за получената и изпратената кореспонденция:
   - Разпределя и направлява постъпилата поща.


На първата страница на всеки приет или издаден от съда документ се отбелязват регистрационен номер и дата на вписване и се полага подпис от служител. При поискване от вносителя на документа тези данни се отбелязват и на представено от него копие.
Постъпващите в съда документи трябва да са написани четливо на хартия, при спазване на процесуалните закони. Ако документът касае вече образувано дело, се посочва номера на делото и годината.

Деловодство - Справки по дела

Работно време

 • етаж 3, стая 205
 • Работно време: от 8.30 ч. до 17.00 часа без прекъсване
 • тел. 05551 73-78
 • e-mail: sredets-rs@justice.bg; sredecsad@abv.bg

Гражданското деловодство обработва граждански, частни граждански и административни граждански дела.
При поискване се дава информация за движението на делата – дата и час на насрочено съдебно заседание, обявено ли е решението, подадени жалби, влязло ли е в сила решението.
На страните по делата и техните защитници се предоставят делата и материалите по тях за запознаване.
Гражданското деловодство издава съдебни удостоверения, изпълнителни листи в полза на страните, заверени и незаверени ксерокопия от документи, преписи от влезли в сила съдебни актове, след подаване на писмена молба.
Наказателното деловодство обработва наказателни дела, които според характера си биват общ характер, частен характер, административни и частни наказателни дела.
При поискване се дава информация за движението на делата – дата и час на насрочено съдебно заседание, дали е обявено решение, подадени жалби или влязъл ли е в сила съдебния акт.
На страните по делата и техните защитници се предоставят делата за запознаване и материалите по тях.
Издават се съдебни удостоверения, изпълнителни листи, преписи от влезли в сила съдебни актове и незаверени и заверени ксерокопия от документи, след подаване на писмена молба.
В деловодството се съхраняват всички новообразувани дела, които на са приключили, както и приключилите дела, по които решенията не са влезли в сила и подлежат на обжалване, а също и делата с влезли в сила крайни съдебна актове, които са подготвени за архивиране.
В деловодството се подават всички молби, отнасящи се до намиращите се там дела - молби за отлагане пренасочване, молби за изпълнение на указания, дадени от съда, молби за спиране и прекратяване на производство, представяне на квитанции за платени държавни такси, становища, заключения на вещи лица, молби за издаване на заверени преписи и изпълнителни листове и др.
Делата не се дават на граждани и адвокати за изнасяне извън деловодството. 

Гражданско и Наказателно Деловодство

Гражданско и Наказателно Деловодство

гр. Средец, п.к. 8300, пл. България 5, етаж 3, стая 205

05551 73 78 ; Факс 05551 73 73;

sredets-rs@justice.bg; sredecsad@abv.bg

Съдебни секретари

Съдебни секретари

гр. Средец, п.к. 8300, пл. България 5, етаж 2

05551 70 92

sredets-rs@justice.bg; sredecsad@abv.bg

Архив

Архив

гр. Средец, п.к. 8300, пл. България 5, етаж 3, стая 205

05551 73-78

sredets-rs@justice.bg; sredecsad@abv.bg

Регистратура

Регистратура

гр. Средец, п.к. 8300, пл. България 5, етаж 3, стая 203

05551 73 73; 0550 45 050

sredets-rs@justice.bg; sredecsad@abv.bg

Бюро Съдимост

Работно време

 • етаж 2
 • Работно време: от 8.30 ч. до 17.00 часа без прекъсване
 • тел. 05551 70-92
 • e-mail: sredets-rs@justice.bg; sredecsad@abv.bg

Бюро за съдимост при районен съд издава свидетелства и справки за съдимост. 

Необходими документи:
   - Заявление по образец;

   - Лична карта (представя се в оригинал);

   - Документ за платена държавна такса - 5.00 лв..


Срок за издаване на свидетелството за съдимост:
за родените в населени места, влизащи в съдебния район на Районен съд – Средец, свидетелствата се издават в деня на подаване на заявлението или най-късно на следващия ден;
за родените в населени места, влизащи други съдебни ройони, свидетелствата се издават до 3 дни от подаване на заявлението.

ИЗДАВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ!
Гражданите на Република България, за които не са издавани бюлетини за съдимост и/или за наложени административни наказания по чл. 78а НК, имат право да заявяват и получават електронно свидетелство за съдимост.
От 2013 година Министерство на правосъдието предоставя услуга – електронно свидетелство за съдимост, което се издава от Министерство на правосъдието след подаване на заявление по електронен път на сайта на министерството на адрес: https://cs.mjs.bg. За да подадете заявление за издаване на електронно свидетелство съдимост или да достъпите Вашите заявления и свидетелства, Ви е необходим квалифициран електронен подпис (КЕП).

Бюро „Съдимост”

Бюро „Съдимост”

гр. Средец, п.к. 8300, пл. България 5, етаж 2

05551 70 92

sredets-rs@justice.bg; sredecsad@abv.bg

Съдебно-изпълнителна служба

Работно време

 • етаж 3, стая 206
 • Работно време: от 8.30 ч. до 17.00 часа без прекъсване

Образува и съхранява изпълнителните дела.
Прави справки по всяко дело за: страни, насрочване, приключване, предмет и съдържание на съдебните книжа и актове. Това може да стане срещу представяне на адвокатска карта, документ за самоличност, който да удостовери, че сте страна по делото или пълномощно от страна по делото.
Тук се подават всички молби, отнасящи се до намиращите се в канцеларията дела - молби за отлагане и пренасочване, молби за спиране и прекратяване на производство, представяне на квитанции за платени държавни такси, становища, заключения на вещи лица и други документи свързани с образуването на изпълнителните дела.


Делата не се дават на граждани и адвокати за изнасяне извън съдебно-изпълнителното деловодство.

 

Съдебно – изпълнителна служба

Съдебно – изпълнителна служба

гр. Средец, п.к. 8300, пл. България 5, етаж 3, стая 204

05551 73-74

dsisredec@abv.bg

Връчване на призовки и съдебни книжа

Работно време

 • етаж 3, стая 205
 • тел. 05551 73-78
 • e-mail: sredets-rs@justice.bg; sredecsad@abv.bg

Служба „Връчване на призовки и съдебни книжа“ отговаря за своевременното и законосъобразното връчване на призовките и съдебните книжа съгласно правилата на процесуалните закони.
Призовкарите връчват призовките и съдебните книжа съгласно изискванията на процесуалните закони.
Призовкарите се легитимират със служебни карти, издадени от съответния съд.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация